Sebutno Telu Wae Isine Geguritan

Sebutno Telu Wae Isine Geguritan

Sebutno Telu Wae Isine Geguritan

sebutno legenda Jawa telu wae​

1. sebutno legenda Jawa telu wae​

Jawaban:

Aji Saka, Asal Mula Huruf Jawa.

Arya Penangsang.

Asal Muasal Rawa Pening.

Penjelasan:

semoga membantu

2. sebutno jenenge Buto telu wae ​

Jawaban:

buta cakil

buta rambutgeni

buta punuk

maaf kalau masih salah moga membantu

Jawaban:

Buta (raksasa) = raseksa, wil, diyu

Penjelasan:

Maaf kalau salah:)

3. sebutno telu wae kegunaane ATM​

Jawaban:

kegunaan atm yaitu :

1. menyimpan uang

2. mengambil uang yg sdh di simpan

3.mengmbil uang gaji yang tlh di berikan

4. menarik uang tunai kapanpun di perlukan

5. melakukan pengiriman uang

Penjelasan:

mapel : ekonomi

kunci : kesunaan atm

jawaban by anandadwilya

Jawaban:

1.menyimpan uang

2.menabung uang

3.nengambil uang yang diberikan /gaji

4.mengambil uang yang di transver

Penjelasan:

maaf kalo ada yang salah

MAAF KALO SALAH YAA

JADIKAN JAWABAN TERCERDAS YAA AKU LAGI BUTUH NIHHH

4. Sebutno 2 wae kepriye carane gancarake geguritan

Katakanlah bagaimana kita bisa menulis puisi

itu kalo diterjemahkan

———-JAWAB———-
1.Kreatif
2.Tingkatkan kualitas puisi 3.Jadikan puisi lebih hidup

Semoga bermanfaat ya maaf kalo ada kesalahan dalam jawaban ✨

5. sebutno telu wae tuladhane puisi Jowo lawas​

Jawaban:

Sastra Jawa Kuno dalam bentuk Prosa

1. Candakarana

2. Brahmandapurana

3. Wirataparwa

Sastra Jawa Kuno dalam bentuk Puisi (kakawin)

1. Kakawin Bharatayuddha (Empu Sedah dan Empu Panuluh)

2. Kakawin Arjunawijaya (Empu Tantular)

3. Kakawin Sutasoma (Empu Tantular)

6. sebutno telu wae ciri-cirine karangan narasi.. jawaban bahasa Jawa​

Jawaban:

Titikane utawa ciri-ciri wacana narasi yaiku:

1. Anane tumindak ing sajrone crita

2. Crita mau ditindakake ing sajroning wektu

7. sing kelebu sandhangan wyanjana iku Ono telu,sebutno opo wae?​

Jawaban:

1.Sandhangan cåkrå yang berunsur “-ra” seperti pada kata Prajurit, Prau.

2. Sandhangan kêrêt yang berunsur “-rê” seperti pada kata Krêtêg.

3. Sandhangan pengkal yang berunsur “-ya” seperti pada kata Kyai, Byar Byur.

[Semoga membantu]

Sandhangan wyanjana ana 3 :

Cakra = ꦿkeret = pengkal =

Pembahasan :

Sandhangan Aksara ana 3 :

sandhangan swarasandhangan panyigeg wandasandhangan wyanjana

1️⃣ Sandhanganswaraana5:

wulu = unine i ➡️ suku = unine u ➡️ pepet = unine e ➡️ taling = unine é ➡️ taling tarung = unine o ➡️ ꦴꦺ

2️⃣ Sandhanganpanyigeg wandaana4:

wignyan = paten H ➡️ layar = paten R ➡️ cecak = paten ng ➡️ pangkon = saliyane h, r, ng ➡️

3️⃣ Sandhanganwyanjanaana3:

Cakra = sesulih ➡️ ꦿKeret = sesulih cakra lan pepet ➡️ pengkal = sesulih ➡️

Detail Jawaban :Mapel : Bahasa DaerahKelas : 7 Materi : Nulis Aksara JawaKode kategorisasi : 7. 13. 7

8. Sebutno telu wae media sing bisa digawe panggunan nggolek informasi?​

Jawaban:

1. HP

2. Koran

3. Televisi

Penjelasan:

semoga membantu 🙂

9. sebutno opo wae strukture geguritan iku​

Jawaban:

Jawaban:Struktur geguritan iku kang kaperang dadi loro

1.

Struktur fisik:

a.

Diksi. Yaiku pamilihing tembung, tembung ing

geguritan biasane nduweni teges konotatif

b.

Majas (lelawaning basa). Yaiku tembung kang digunakake kanggo nyeritakake sawijining

bab kanthi cara mbandingake karo bab liane.

c.

Purwakanthi (Rima). Yaiku mbaleni swara,

tembung, frasa, utawa ukara kanggo nyiptakake kaendahan ing sawijining

geguritan

d.

Tipografi. Yaiku gatraning geguritan kang

tinulis mawa pada ing sawijiing geguritan.

2.

Struktur batin:

a.

Bakuning gagasan (tema). Yaiku punjeraning bab

kang ndadekake geguritan kuwi.

b.

Pangrasane penyair. Yaiku tembung-tembung ing

sajroning geguritan kang nduwe teges kanggo manjilmakake rasa.

c.

Nada/sikap penyair marang pamaos. Yaiku patrap

ing sajroning geguritan. Tuladha: nuturi, muji, nyemoni, dll

d.

Amanat. Yaiku pesen kang pengen diwedharake

penyair marang pamaos.

e.

Suasana. Yaiku kahanan batin sawise maca

geguritan kang dirasakake pamaos.

10. Kanggo mbangun kaendahane geguritan,biso migunakake opo wae?,sebutno!

Endahing geguritan iku dumunung ana ing :

a. ukarane cocog karo isine

.b. tembung-tembunge pantes tur mentes

c. nggunakake wirama lan basa ( purwakanthi, sanepa, parikan, wangsalan)

11. sebutno 3 wae paragane tembung dolanan jaranansebutno telu wae Kang paragane tembung jaranan ​

3 paragane tembung dolanan jaranan sebutno telu wae Kang paragane tembung jaranan ​

1.  Ndoro Bei

2. Para Menteri

3. Para abdi

Penjelasan :

Salah sawijine tembang rakyat Jawa Tengah kanthi irah-irahan “Jaranan” nyritakake babagan carane ngurmati wong liya. Tembang Ki Hadi Sukatno iki luwih spesifik yaiku kudu ngurmati wong sing luwih tuwa utawa luwih dhuwur

ana 3 paragane tembung dolanan jaranan :

Ndoro bei ( Mas Ngabehi ) Yaiku wong sing dihormati ing siji wilayah, Contone Bupati, Gubernur lan liya-liyane.Para Menteri (Wong sing dipercaya Nduwuran) yaiku wong sing tugase ngiring lan menuhi perintahe nduwuran (Mas Ngabehi).Para Abdi (Masyarakat) Yaiku masyarakat sing dadi rakyate nduwuran utawa pemerintah.

Dalam bahasa indonesia dapat diartikan bahwa penghormatan tersebut sebagai sebuah penghargaan, tidak berarti hal tersebut menjadi merendahkan diri. Dalam lagu dolanan jaranan menceritakan bahwa ada seorang Mas Ngabehi atau disebut juga Ndara Bei yang sedang melewati jalanan. Mas Ngabehi merupakan bangsawan atau orang yang berkedudukan tinggi didalam suatu wilayah pada zamannya. Mas Ngabehi selalu menunggang kuda besar dengan diiringi para pembantunya (Menteri) dan juga dihormati rakyatnya (Para Abdi)

Pelajari Lebih Lanjut :

Pelajari lebih lanjut materi tentang Tembung Paraga pada https://brainly.co.id/tugas/35008031

Terimakasih, Semoga membantu

#BelajarBersamaBrainly

12. Tulisen telu wae kang kalebu geguritan tradisional

Jawaban:

sanepa,pantun,geguritan gurindam

Penjelasan:

iku kang kalebu geguritan tradisional

13. sebutno opo wae paugerane geguritan​

Jawaban:

Paugerane geguritan: 1. Ora kaiket wewaton guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. 2. Luwih ngutamakake babagan isine kang mentes, apik, endah, lan uga becik.

Penjelasan:

Jawaban:

1. Ora kaiket wewaton guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu.

2. Luwih ngutamakake babagan isine kang mentes, apik, endah, lan uga becik.

Penjelasan:

ikuti saya dan jadikan yang tercerdas terimakasih.

maaf kalau salah

14. apa akibate Yen buang sampah sembarangan sebutno telu wae​

Jawaban:

1. aktibate Banjir.

2. lingkungan dadi rusu

3. aliran parit dadi kesumbat .

Penjelasan:

maka dari itu jagalah lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya , agar tidak terjadi hal yng tidak di inginkan.

#NoCopas

#NoGoogle

#NoAsal

#SemogaMembantu

#MaafJika Ada Salah AtaupunKekurangan

#SemangatBelajarNya^^

~Answer Bylailaannur418~

15. sebutno telu wae toto carane dongeng​

Jawaban:

1.kuasailah materi

2.Hidupkan tokoh

3.menghidupkan kata kata

4.ikhlaskan dalam mendongeng

5.teknik mengawali dan mengakhiri cerita

Penjelasan:

Maaf kalau salah!!!!!

16. apa wae unsur unsur intrinsik geguritan kuwi, sebutno

Unsur unsur intrinsik geguritan kuwi,

1. Tema

2. Citraan

3. Diksi

4. Gaya Bahasa

Pembahasan :

Geguritan (saka basa Jawa Tengah, tembung dhasar: gurit, tegesé “tatahan”, “corat-coret”) ya iku salah siji wangun puisi kang ngrembaka ing kalangan penutur basa Jawa lan Bali. Geguritan ngrembaka saka tembang, mula ana pirang-pirang wujud geguritan. Wujud wiwitane, geguritan awujud tembang kang nduweni rima tartamtu[1]. Wonten ing Bali geguritan menika sampun ngrembaka. Andharan geguritan ing basa Jawa wis ngrembaka dadi sinonim karo geguritan bebas, yaiku geguritan kang ora kaiket dening paugeran meter, rima, lan tembang. Geguritan mujudake salah sawijining ciri sastra Jawa modern kang dhuwur dikembangake, diwulangake ing sekolah lan asring ditandingi.

Kagolong unsur intrinstik geguritan yaiku :

1.Tema

Mujudke gagasan pokok kang disuguhake denging penganggit

2.Citraan

Gambaran angen angen utawa imajinasi penganggit kang kalariake liwat indra

3.Diksi

Pilihan tembung uga diarani Diksi,kanggo nasilake geguritan kang trep ,panganggit mesthi mikirake pilihan tembung kang mathuk

4.Gaya Bahasa

Liwat asil karyane penganggit uga kepingin ngandharake rasa prangsane.

Pelajari Lebih Lanjut

-Materi tentang pengertian geguritan brainly.co.id/tugas/2760111

-Materi tentang unsur-unsur geguritan brainly.co.id/tugas/5077083

-Materi tentang struktur teks geguritan brainly.co.id/tugas/6983475

Detail Jawaban

Mapel : Bahasa Daerah

Kelas : 4

Bab : 2

Kode: –

#AyoBelajar

#SPJ5

17. sebutno telu wae kalawarti bahasa Jawa​

Jawaban:

Jayabaya

Jawa Pos

Kompas

Penjelasan:

maaf kalau salah

18. sebutno telu wae sing kelebu tembung dolanan! tolong bantu ya☺​

Jawaban:

Cublak cublak suweng

Penjelasan:

Cublak cublak suweng

Jawaban:

ilir ilir cublak shuweng phadang bulan

Penjelasan:

semoga membantu

19. Sebutno 3 wae contoh geguritan tradisional

Jawaban:

1.geguritantemaibu

“Ibu”

Ibu

anakmu kang dak wanti wanti

Kang dak kawatirake

Kak kok titipake ana pawiyatan luhur iki

Iki anakmu

Kang durung isa nyenengke ibu

Kang durung bisa nyenengke keluarga

Kang isih dadi tanggunganmu ibu

Nanging ibu

Anakmu iki bakal banggakke ibu

Banggakke keluarga kabeh

Anakmu rak bakal nyerah bu

Kanggo nyekel lintang ana langit

Kang kadhang ditutup mendhung

Kang kadhang mripat wae wis ora bisa weruh

Nanging anakmu iki janji ibu

–Intan Nukhi Adhiya–

2.geguritantemaagama

“Gusti”

“Gusti”Gusti…

“Gusti”Gusti…Dalem namung tiyang kang lemah

“Gusti”Gusti…Dalem namung tiyang kang lemahKang boten saged mlampah piyambak

“Gusti”Gusti…Dalem namung tiyang kang lemahKang boten saged mlampah piyambakGusti…

“Gusti”Gusti…Dalem namung tiyang kang lemahKang boten saged mlampah piyambakGusti…Dalem namung tiyang ingkang gampil gripil

“Gusti”Gusti…Dalem namung tiyang kang lemahKang boten saged mlampah piyambakGusti…Dalem namung tiyang ingkang gampil gripilTansah kegoda kesenengan donya

“Gusti”Gusti…Dalem namung tiyang kang lemahKang boten saged mlampah piyambakGusti…Dalem namung tiyang ingkang gampil gripilTansah kegoda kesenengan donyaGusti…

“Gusti”Gusti…Dalem namung tiyang kang lemahKang boten saged mlampah piyambakGusti…Dalem namung tiyang ingkang gampil gripilTansah kegoda kesenengan donyaGusti…Hamung siji panyuwunku

“Gusti”Gusti…Dalem namung tiyang kang lemahKang boten saged mlampah piyambakGusti…Dalem namung tiyang ingkang gampil gripilTansah kegoda kesenengan donyaGusti…Hamung siji panyuwunkuTuntun dalem wonten ing margi kang padhang gusti

“Gusti”Gusti…Dalem namung tiyang kang lemahKang boten saged mlampah piyambakGusti…Dalem namung tiyang ingkang gampil gripilTansah kegoda kesenengan donyaGusti…Hamung siji panyuwunkuTuntun dalem wonten ing margi kang padhang gustiDuh Gusti…

“Gusti”Gusti…Dalem namung tiyang kang lemahKang boten saged mlampah piyambakGusti…Dalem namung tiyang ingkang gampil gripilTansah kegoda kesenengan donyaGusti…Hamung siji panyuwunkuTuntun dalem wonten ing margi kang padhang gustiDuh Gusti…–Intan Nukhi Adhiya–

20. sebutno telu wae irah-irahan cerita legenda​

Jawaban:

irah-irahan(Judul):

Asal-usule Rawa Pening.Asal-usule Kutha Sukoharjo. Du
madhine Kutha Salatiga.

semoga membantu

Video Terkait